De raad van bestuur (RvB) (Engelse benaming: executive board) is het hoogste leidinggevende orgaan van een profit-organisatie (bij voorbeeld een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap) of van een non-profit-organisatie (bij voorbeeld een museum of een bibliotheek). Een raad van bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de onderneming en legt verantwoording af aan een raad van commissarissen (board of directors), een raad van toezicht of een algemene vergadering van aandeelhouders.

In België is de raad van bestuur ook het leidinggevende orgaan van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De raad van bestuur wordt dan verkozen door en legt verantwoording af aan de algemene vergadering van de leden van de vzw.

Soms wordt het hoogste leidinggevende orgaan van een organisatie raad van bestuur genoemd; juridisch gezien is deze benaming incorrect. De termen bestuurder en directeur worden soms door elkaar gebruikt en met elkaar verward. Een bestuurder in juridische zin is lid van raad van bestuur, terwijl het begrip directeur nergens in de wet is vastgelegd. Hierdoor lopen concernhiërarchieën en juridische hiërarchieën vaak door elkaar. Verwarrend is het bovendien dat veel bestuurders tevens directeur zijn of zich directeur (laten) noemen.

De raad van bestuur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie. Hij kan daarop door zowel de aandeelhouders als de commissarissen worden aangesproken. Daarnaast zal de raad van bestuur, wanneer de onderneming negatief in het nieuws komt, de volle kritiek krijgen, en eventueel hun positie moeten verlaten. Leden van de raad van bestuur kunnen in een aantal gevallen zelfs (privé) aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij zich bijvoorbeeld aan wanbeleid schuldig maken of de organisatie door hun schuld failliet of anderszins te gronde gaat. Vanwege deze beroepsrisico's zijn sommige bestuurderssalarissen (in het bijzonder in het bedrijfsleven) zeer hoog.
Advertentie